نویسنده = محسن محبی
تعداد مقالات: 12
2. نظام‌های تفتیشی و اتهامی در داوری تجاری بین‌المللی

دوره 32، شماره 52 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1394، صفحه 9-34

10.22066/cilamag.2015.15746

محسن محبی؛ شهاب جعفری ندوشن


3. اصل انصاف و ظرفیت قاعده‏ سازی آن در رویه دیوان بین‏ المللی دادگستری

دوره 31، شماره 51 (پاییز- زمستان)، پاییز و زمستان 1393، صفحه 9-40

10.22066/cilamag.2015.15768

محسن محبی؛ اعظم امینی


4. صلاحیت فرا سرزمینی در حقوق بین‌الملل در پرتو خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت

دوره 29، شماره 47 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1391، صفحه 7-30

10.22066/cilamag.2012.16352

محسن محبی؛ یاسر ضیایی


5. رویه داوری‌ بین‌المللی دربارة غرامت (دعاوی نفتی)

دوره 23، شماره 35 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1385، صفحه 9-70

10.22066/cilamag.2006.17807

محسن محبی


6. بحران عراق: اکنون چه باید کرد؟ (بررسی اشغال عراق در پرتو حقوق بین‌الملل)

دوره 21، شماره 31 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1383، صفحه 89-117

10.22066/cilamag.2004.18002

واگان لوو؛ محسن محبی


8. نظام داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی

دوره 17، شماره 24، پاییز و زمستان 1378، صفحه 31-119

10.22066/cilamag.2000.18139

محسن محبی


9. بیانیه‌های الجزایر: یک دریچه، یک نگاه

دوره 16، شماره 23 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1377، صفحه 5-42

10.22066/cilamag.1998.18159

محسن محبی


11. گزارشی از آرای دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده امریکا

دوره 7، شماره 8 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1366، صفحه 129-139

10.22066/cilamag.1987.18409

دیوید لوید جونز؛ محسن محبی


12. حقوق بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین المللی

دوره 5، شماره 5 (بهار)، بهار و تابستان 1365، صفحه 5-42

10.22066/cilamag.1986.18424

اول لندو؛ محسن محبی