نویسنده = ساسان صیرفی
1. ایران و برنامه آزادی دریانوردی امریکا

دوره 32، شماره 52 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1394، صفحه 121-158

امیر حسین رنجبریان؛ ساسان صیرفی


2. بررسی خط مبدأ ایران در خلیج فارس و دریای عمان و اعتراض کشورهای دیگر به آن

دوره 30، شماره 48 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1392، صفحه 35-64

امیر حسین رنجبریان؛ ساسان صیرفی