نویسنده = یونس علاقه بند حسینی
جایگاه مفهوم «حاکمیت» در حقوق بین الملل فضا

دوره 31، شماره 50 (بهار- تابستان)، خرداد 1393، صفحه 37-54

10.22066/cilamag.2014.15797

الهام امین زاده؛ یونس علاقه بند حسینی


گسترش استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در آیینه حقوق توسل به زور و مخاصمات مسلحانه

دوره 30، شماره 48 (بهار و تابستان)، خرداد 1392، صفحه 205-230

10.22066/cilamag.2013.16351

یونس علاقه بند حسینی؛ رزا یزدان نجات