نویسنده = حمیدرضا نیکبخت
تعداد مقالات: 3
1. امتناع از شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی باطل‌شده

دوره 30، شماره 48 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1392، صفحه 7-34

10.22066/cilamag.2013.16344

حمیدرضا نیکبخت؛ فرهاد پیری


3. آثار قوة قاهره و انتفای قرارداد

دوره 15، شماره 21، پاییز و زمستان 1376، صفحه 95-124

10.22066/cilamag.1998.18178

حمیدرضا نیکبخت