نویسنده = مرتضی نجفی اسفاد
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر بهره‌برداری اولیه، بر بازتعیین سهم کشورها از منابع طبیعی فرامرزی

دوره 29، شماره 47 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1391، صفحه 89-115

مرتضی نجفی اسفاد؛ حامد خوری