نویسنده = علیرضا ایرانشاهی
تعداد مقالات: 3
1. نقض و توسعه قلمرو قرارداد داوری

دوره 29، شماره 47 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1391، صفحه 116-138

10.22066/cilamag.2012.16358

علیرضا ایرانشاهی


2. بررسی معیار «نظم عمومی» در نظارت قضایی بر رأی داوری تجاری بین‏ المللی

دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1390، صفحه 73-114

10.22066/cilamag.2011.17164

علیرضا ایرانشاهی


3. تابعیت رأی داوری

دوره 27، شماره 43 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 225-265

10.22066/cilamag.2011.17223

علیرضا ایرانشاهی