نویسنده = بابک وثوقی فرد
1. قضیه سم‌پاشی هوایی (اکوادور علیه کلمبیا) تریل اسملتر قرن بیست‌و‌یکم؟

دوره 29، شماره 47 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1391، صفحه 139-158

بابک وثوقی فرد