نویسنده = عباسعلی کدخدایی
تعداد مقالات: 3
1. اوصاف خودبسندگی نظام سازمان جهانی تجارت در نظام حقوقی بین‌المللی

دوره 29، شماره 46 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1391، صفحه 8-34

10.22066/cilamag.2012.16559

عباسعلی کدخدایی؛ عبدالله عابدینی


2. سلب مصونیت دولت ایران در محاکم امریکا

دوره 27، شماره 43 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 13-38

10.22066/cilamag.2011.17216

عباسعلی کدخدایی؛ علی داعی


3. قانون اساسی اتحادیة اروپایی

دوره 20، شماره 29 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1382، صفحه 257-284

10.22066/cilamag.2003.18040

عباسعلی کدخدایی