نویسنده = سمیرا نادری
تعداد مقالات: 1
1. تعهدات دولت‌های ساحلی حوزۀ خلیج‌فارس در مقابله با کشند سرخ

دوره 29، شماره 46 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1391، صفحه 149-168

منصوره صدیقیان کاشانی؛ علی مشهدی؛ سمیرا نادری