نویسنده = ستار عزیزی
تعداد مقالات: 5
1. مشروعیت و آستانه جدایی چاره ساز درحقوق بین الملل

دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، پاییز و زمستان 1398، صفحه 133-164

محمد ویسی چمه؛ ستار عزیزی


2. تعامل بین ممنوعیت قراردادی نسل‌کشی و قاعده آمره ممنوعیت نسل‌کشی

دوره 28، شماره 45 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1390، صفحه 13-51

ستار عزیزی؛ محمد حاجی


4. استقلال کوزوو: بررسی مشروعیت جدایی یک‌جانبه در حقوق بین‏ الملل

دوره 25، شماره 38 (بهار و تابستان)، پاییز و زمستان 1387، صفحه 11-45

ستار عزیزی