نویسنده = علی قاسمی
تعداد مقالات: 2
1. رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص دفاع مشروع پس از رویداد یازدهم سپتامبر 2001

دوره 28، شماره 45 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1390، صفحه 175-194

10.22066/cilamag.2011.16951

علی قاسمی؛ ویکتور بارین چهاربخش