نویسنده = علی‌اصغر عیوض‌پور
تعداد مقالات: 1
1. اصل حاکمیت (آزادی) اراده به عنوان قاعده حل تعارض در تعهدات غیرقراردادی «نگاهی به نظام حقوقی اتحادیه اروپا»

دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1390، صفحه 13-54

حمید‌رضا نیکبخت؛ علی‌اصغر عیوض‌پور