نویسنده = علیرضا دلخوش
تعداد مقالات: 1
1. جنبه‌های گوناگون«مسئولیت» در حقوق بین‌الملل کیفری

دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1390، صفحه 223-262

10.22066/cilamag.2011.17168

علیرضا دلخوش