نویسنده = ترجمه مصطفی السان
تعداد مقالات: 1
1. اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قراردادهای تجاری بین‌المللی و هماهنگ‌سازی حقوق بیع بین‌المللی

دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1388، صفحه 321-335

مایکل خواکیم بونل؛ ترجمه مصطفی السان