نویسنده = مترجم: احسان جاوید
تعداد مقالات: 1
1. صلاحیت شورای حقوق بشر ملل متحد و ساز و کارهای خاص آن راجع ‌به مخاصمات مسلحانه: اعدام‏های فراقانونی در چارچوب «مبارزه با تروریسم»

دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1388، صفحه 195-229

فیلیپ آلستون؛ جیسون مورگان‌ـ فوستر؛ ویلیام آبرش؛ مترجم: احسان جاوید