نویسنده = با همکاری زهراالسادات نواب زاده شهربابکی
تعداد مقالات: 1
1. منشور اجتماعی اروپایی بازبینی شده مصوب 3 می 1996

دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1388، صفحه 377-409

مترجم: دکتر حسن مرادزاده؛ با همکاری زهراالسادات نواب زاده شهربابکی