نویسنده = اسکات گالا‌چر
تعداد مقالات: 1
1. موافقتنامه عمومی تجارت خدمات سازمان جهانی تجارت و تجارت بین‌المللی خدمات حقوقی

دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 299-312

اسکات گالا‌چر؛ مترجم: مسعود کمالی اردکانی