نویسنده = ترجمه: محسن محبی
تعداد مقالات: 4
1. سوانح احوال «شارل دو ویشر»: زندگی یک حقوقدان نمونه

دوره 25، شماره 38 (بهار و تابستان)، پاییز و زمستان 1387، صفحه 123-139

10.22066/cilamag.2008.17527

فرانسوا ریگو؛ ترجمه: محسن محبی


4. نقش اعتبارنامه‌های تضمینی در تجارت بین‌المللی «تأملاتی پس از انقلاب ایران»

دوره 1، شماره 1 (زمستان)، پاییز و زمستان 1363، صفحه 115-182

10.22066/cilamag.1985.18473

ریچارد جی. دریس کول؛ ترجمه: محسن محبی