نویسنده = ترجمه و اضافات: مصطفی بختیاروند
تعداد مقالات: 1
1. قواعد ضروری جهت اعتبار تعاملات (تراکنشهای) الکترونیکی در عرصه جهانی

دوره 25، شماره 38 (بهار و تابستان)، پاییز و زمستان 1387، صفحه 261-283

10.22066/cilamag.2008.17532

ترجمه و اضافات: مصطفی بختیاروند