نویسنده = حسین خزاعی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی اجمالی مفهوم حقوقی "J.V." در حقوق امریکا و حقوق بین‌المللی

دوره 10، شماره 13 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1369، صفحه 51-124

10.22066/cilamag.1990.18342

حسین خزاعی؛ رسول بدری اهری