نویسنده = جمشید ممتاز
تعداد مقالات: 4
1. تأملی بر کنوانسیون حفاظت میراث فرهنگی زیر آب

دوره 22، شماره 33 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1384، صفحه 159-188

10.22066/cilamag.2005.17975

جمشید ممتاز؛ ترجمة محمود صوراسرافیل


2. توسل به سلاح هسته‌ای و حمایت از محیط‌ زیست: آورده دیوان بین‌المللی دادگستری

دوره 17، شماره 24، پاییز و زمستان 1378، صفحه 5-30

10.22066/cilamag.2000.18111

جمشید ممتاز؛ ترجمة محمود صوراسرافیل


3. نظام حقوقی منابع آب آبراههای بین‌المللی خاورمیانه

دوره 13، شماره 18-19 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1374، صفحه 45-94

10.22066/cilamag.1995.18294

جمشید ممتاز


4. حمایت و توسعة محیط زیست دریائی خلیج فارس و دریای عمان

دوره 9، شماره 11 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1368، صفحه 5-30

10.22066/cilamag.1989.18357

جمشید ممتاز