نویسنده = ترجمة محمود صوراسرافیل
تعداد مقالات: 2
1. تأملی بر کنوانسیون حفاظت میراث فرهنگی زیر آب

دوره 22، شماره 33 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1384، صفحه 159-188

10.22066/cilamag.2005.17975

جمشید ممتاز؛ ترجمة محمود صوراسرافیل


2. توسل به سلاح هسته‌ای و حمایت از محیط‌ زیست: آورده دیوان بین‌المللی دادگستری

دوره 17، شماره 24، پاییز و زمستان 1378، صفحه 5-30

10.22066/cilamag.2000.18111

جمشید ممتاز؛ ترجمة محمود صوراسرافیل