نویسنده = آرجون سنگوپتا
تعداد مقالات: 1
1. حق توسعه در نظریه و عمل

دوره 21، شماره 30 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1383، صفحه 179-250

آرجون سنگوپتا؛ منوچهر توسلی جهرمی