نویسنده = حسینقلی حسینی‌‌نژاد
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی به دادگاه اروپایی حقوق بشر

دوره 16، شماره 22 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1377، صفحه 143-152

10.22066/cilamag.1998.18169

حسینقلی حسینی‌‌نژاد