نویسنده = اسدالله کریمی
تعداد مقالات: 2
1. حملة امریکا به گرانادا:‌ پیامدها و وجاهت قانونی آن

دوره 9، شماره 11 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1368، صفحه 225-266

کریستوفر جوینر؛ اسدالله کریمی


2. مروری بر اعتبارات اسنادی و آخرین مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی

دوره 8، شماره 9 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1367، صفحه 93-128

10.22066/cilamag.1988.18386

اسدالله کریمی