نویسنده = محسن محبی
نیچه و جهانشمولی حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

محمدرضا آفتاب؛ محسن محبی


واکاوی "مفهوم عدالت بین نسلی" در حقوق بین‌الملل محیط زیست

دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، مهر 1400، صفحه 7-30

10.22066/cilamag.2021.243887

محسن محبی؛ فرانک فیض الهی


تحوّل مفهومِ «اختلاف» در پرتو قضیه دعوای جزایر مارشال علیه بریتانیا

دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، مهر 1398، صفحه 7-41

10.22066/cilamag.2019.90539.1557

محسن محبی؛ محمد حسین لطیفیان


نقش رویه دیوان اروپایی حقوق بشر در تفسیر پویای معاهدات حقوق‌بشری

دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، تیر 1397، صفحه 7-30

10.22066/cilamag.2018.31672

محسن محبی؛ اسماعیل سماوی