نویسنده = محمود باقری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت حقوقی شروط تحویل یا پرداخت در قراردادهای بلندمدت فروش گاز

دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 119-149

10.22066/cilamag.2017.27966

محمود باقری؛ صدیقه فهیمی