نویسنده = حجت خدایی فام
1. تبیین و تفسیر رفتار ملی گات در پرتو رویه رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1398

حجت خدایی فام؛ علیرضا آرش پور


2. چهارچوب حقوقی سازمان جهانی تجارت از منظر تئوری بازی در حقوق بین الملل

دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 277-310

حجت خدایی فام؛ علیرضا آرش پور