نویسنده = حسنی شیخ عطار
توصیف ماهیت حقوقی شروط استثناء به عنوان عامل محدودکننده قلمروی تعهدات ماهوی معاهده و آثار این توصیف در حقوق بین الملل سرمایه گذاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

محمد علی بهمئی؛ حبیب سبزواری


دعاوی خسارات انعکاسی در داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی؛ امکان سنجی و مبانی

دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، مهر 1400، صفحه 229-262

10.22066/cilamag.2021.244155

محمد علی بهمئی؛ محمدرضا نریمانی زمان آبادی


قابلیت داوری دعاوی حقوق مالکیت فکری نیازمند ثبت

دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، تیر 1397، صفحه 31-64

10.22066/cilamag.2018.31682

محمد علی بهمئی؛ حسنی شیخ عطار


طرف شرط داوری در گروه قراردادی

دوره 32، شماره 52 (بهار- تابستان)، خرداد 1394، صفحه 35-60

10.22066/cilamag.2015.15747

محمدعلی بهمئی؛ فهیمه مرادی