نویسنده = محمد علی بهمئی
تعداد مقالات: 3
1. اصل حاکمیت اراده و محدودیت‌های آن در تحصیل دلیل در داوری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی

دوره 37، شماره 63 (پاییز- زمستان)، پاییز و زمستان 1399، صفحه 73-110

10.22066/cilamag.2020.104528.1679

محمد علی بهمئی؛ رضا باستانی نامقی


2. قابلیت داوری دعاوی حقوق مالکیت فکری نیازمند ثبت

دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، بهار و تابستان 1397، صفحه 31-64

10.22066/cilamag.2018.31682

محمد علی بهمئی؛ حسنی شیخ عطار


3. محدودیت‌های اجرای موقت معاهده منشور انرژی در پرتو رأی داوری یوکاس علیه روسیه

دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 61-91

10.22066/cilamag.2017.27964

محمد علی بهمئی؛ مینا معینی