نویسنده = زهرا ساعدی
1. معیار معقول‌بودن در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و تبیین آن از سوی شعب مقدماتی

دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 225-248

ابوالفتح خالقی؛ زهرا ساعدی