نویسنده = علی مشهدی
تعهدات دولت‌های حوضچه هریرود در احداث تأسیسات آبی

دوره 37، شماره 63 (پاییز- زمستان)، مهر 1399، صفحه 309-342

10.22066/cilamag.2020.96365.1600

علی مشهدی؛ نرگس اکبری


تعهدات دولت‌های ساحلی حوزۀ خلیج‌فارس در مقابله با کشند سرخ

دوره 29، شماره 46 (بهار و تابستان)، خرداد 1391، صفحه 149-168

10.22066/cilamag.2012.16568

منصوره صدیقیان کاشانی؛ علی مشهدی؛ سمیرا نادری