نویسنده = عاطفه امینی نیا
1. تداوم عدالت تبعیض‌آمیز و مناسبات حقوقی دیوان کیفری بین‌المللی و شورای امنیت

دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 249-276

عبدالحسین برزگرزاده؛ عاطفه امینی نیا