نویسنده = عبدالله خدابخشی
تعداد مقالات: 1
1. نقش داور بعد از صدور رأی

دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، پاییز و زمستان 1398، صفحه 203-226

10.22066/cilamag.2019.77320.1422

عبدالله خدابخشی؛ مریم عابدین زاده شهری