نویسنده = علیرضا آرش پور
1. چهارچوب حقوقی سازمان جهانی تجارت از منظر تئوری بازی در حقوق بین الملل

دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 277-310

حجت خدایی فام؛ علیرضا آرش پور


2. ظرفیت های نظم کنونی حقوق بین‌الملل در شناسایی مفهوم ژنوسید فرهنگی

دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 197-227

علیرضا آرش پور؛ مجید زحمتکش