کلیدواژه‌ها = موافقت نامه های دوجانبه سرمایه گذاری
1. حقوق اتحادیه اروپا و معاهدات سرمایه گذاری اعضاء: با تاکید بر پیمان لیسبون

دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-61

جمال سیفی؛ علی حسنخانی