کلیدواژه‌ها = اعمال غیرقانونی تحریم
تعداد مقالات: 1
1. دریافت غرامت به استناد تحریم غیرقانونی اشخاص توسط اتحادیه اروپا

دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1398، صفحه 211-236

نوید رهبر؛ محمدرضا نریمانی زمان آبادی