کلیدواژه‌ها = مواد مخدر
1. مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر در نظام حقوقی ایران بر اساس موازین حقوق بین‌الملل بشر؛ حذف یا ابقاء

دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 143-170

محمد علی صلح چی؛ شهریار نصیری