کلیدواژه‌ها = شفافیت
تعداد مقالات: 3
1. سازوکارهای نظارت بر رعایت تعهدات و اجرا در موافقت‌نامه پاریس

دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1398، صفحه 105-133

اعظم امینی؛ احسان دریادل


2. تحلیل قواعد شفافیت آنسیترال در داوری‌های سرمایه‌گذاری

دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، بهار و تابستان 1397، صفحه 239-272

علی رضائی


3. فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه: علل، پیامدها و راهکارهای برون‌رفت

دوره 28، شماره 45 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1390، صفحه 235-264

عبدالرحمن افضلی