کلیدواژه‌ها = مسئولیت بین‌المللی دولت
تعداد مقالات: 6
1. راهبرد قضایی برای درک مفهوم «اقدامات مغایر با حقوق بین‌الملل» در نظام حقوقی ایران (مطالعه موردی: تحریم‌های اقتصادی)

دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 29-61

حسین شریفی طراز کوهی؛ ساسان مدرس سبزواری


2. جنبه‌های گوناگون«مسئولیت» در حقوق بین‌الملل کیفری

دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1390، صفحه 223-262

علیرضا دلخوش


3. مسئولیت بین‌المللی دولت براساس معاهده منشور انرژی

دوره 27، شماره 42 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1389، صفحه 15-29

مسعود اخوان فرد؛ محمدکاظم تقدیر


4. استناد به مسئولیت دولت ناشی از نقض تعهدات عام‌الشمول

دوره 27، شماره 42 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1389، صفحه 89-124

مهدی حدادی


5. مسئولیت بین‌المللی افراد و دولت‌ها در پرتو ضابطه کنترل

دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1388، صفحه 149-161

پوریا عسکری


6. مسئولیت بین‌المللی نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی در عراق

دوره 25، شماره 38 (بهار و تابستان)، پاییز و زمستان 1387، صفحه 91-122

علی داعی