کلیدواژه‌ها = مسئولیت بین‌المللی دولت
تعداد مقالات: 6
2. جنبه‌های گوناگون«مسئولیت» در حقوق بین‌الملل کیفری

دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1390، صفحه 223-262

10.22066/cilamag.2011.17168

علیرضا دلخوش


3. مسئولیت بین‌المللی دولت براساس معاهده منشور انرژی

دوره 27، شماره 42 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1389، صفحه 15-29

10.22066/cilamag.2010.17273

مسعود اخوان فرد؛ محمدکاظم تقدیر


4. استناد به مسئولیت دولت ناشی از نقض تعهدات عام‌الشمول

دوره 27، شماره 42 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1389، صفحه 89-124

10.22066/cilamag.2010.17276

مهدی حدادی


5. مسئولیت بین‌المللی افراد و دولت‌ها در پرتو ضابطه کنترل

دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1388، صفحه 149-161

10.22066/cilamag.2009.17373

پوریا عسکری


6. مسئولیت بین‌المللی نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی در عراق

دوره 25، شماره 38 (بهار و تابستان)، پاییز و زمستان 1387، صفحه 91-122

10.22066/cilamag.2008.17526

علی داعی