کلیدواژه‌ها = نظارت قضایی
1. عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در بوته نقد و ترازوی نظارت عینی

دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1396، صفحه 37-60

گودرز افتخار جهرمی؛ علی حاجیانی


2. بررسی معیار «نظم عمومی» در نظارت قضایی بر رأی داوری تجاری بین‏ المللی

دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1390، صفحه 73-114

علیرضا ایرانشاهی


3. تابعیت رأی داوری

دوره 27، شماره 43 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 225-265

علیرضا ایرانشاهی