کلیدواژه‌ها = داوری بین‌المللی
1. قابلیت داوری دعاوی حقوق مالکیت فکری نیازمند ثبت

دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، بهار و تابستان 1397، صفحه 31-64

محمد علی بهمئی؛ حسنی شیخ عطار


2. نقدی بر نظریه‌های LEX MERCATOREA و LEX PETROLEA در حقوق و قراردادهای بین‌المللی نفت

دوره 31، شماره 50 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1393، صفحه 9-36

مسعود اسلامی


3. اعمال اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی توسط دیوان داوری به‌عنوان قانون حاکم بر دعوا

دوره 29، شماره 46 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1391، صفحه 35-58

حمید‌رضا نیکبخت؛ فرهاد پیری


4. شروط داوری در سیر تحولات حقوق قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1388، صفحه 197-214

رضا آریان کیا