کلیدواژه‌ها = حق توسعه
1. نقش برنامه توسعه ملل متحد در اجرایی شدن حق توسعه در ایران

دوره 31، شماره 50 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1393، صفحه 109-142

آناهیتا سیفی؛ توکل حبیب زاده