کلیدواژه‌ها = دیوان اروپایی حقوق بشر
تعداد مقالات: 6
1. نقش رویه دیوان اروپایی حقوق بشر در تفسیر پویای معاهدات حقوق‌بشری

دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-30

محسن محبی؛ اسماعیل سماوی


2. پروتکل شماره ۱۵ و اصلاح نظام اروپایی حقوق بشر

دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1396، صفحه 87-110

ایوب عبدی؛ سیدقاسم زمانی


3. عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در بوته نقد و ترازوی نظارت عینی

دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1396، صفحه 37-60

گودرز افتخار جهرمی؛ علی حاجیانی


4. تحلیل و نقد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر در برخورد با ادعاهای نقض ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1396، صفحه 263-289

الناز رحیم خویی؛ حسین رستم زاد


5. نظارت قضایی محاکم بین المللی بر شورای امنیت سازمان ملل متحد

دوره 33، شماره 54 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1395، صفحه 59-90

سیدفضل‌ا.. موسوی؛ وحید بذّار


6. قواعد تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در پرتو رویه‌قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر

دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1392، صفحه 127-144

سید علی سادات اخوی؛ نفیسه پارسانیا