کلیدواژه‌ها = حقوق مخاصمات مسلحانه
1. گسترش استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در آیینه حقوق توسل به زور و مخاصمات مسلحانه

دوره 30، شماره 48 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1392، صفحه 205-230

یونس علاقه بند حسینی؛ رزا یزدان نجات


2. تأملی بر وضعیت شورشیان از منظر حقوق توسل به زور

دوره 27، شماره 42 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1389، صفحه 167-190

یاسر ضیایی