کلیدواژه‌ها = حمل و نقل دریایی
1. قلمرو اجرای کنوانسیون رتردام؛ احتمال تعارض با دیگر کنوانسیون‌ها و عدم پذیرش حق شرط

دوره 28، شماره 45 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1390، صفحه 105-138

حسین سیمایی صراف؛ میثم یاری