کلیدواژه‌ها = دلایل مادی
1. نقش علوم جرم‏یابی در اثبات جنایات بین‏المللی

دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1390، صفحه 283-299

منصور فرخی