کلیدواژه‌ها = کمیته حقوق بشر
1. ارزش حقوقی «دیدگاه های پایانی» کمیته حقوق بشر

دوره 27، شماره 43 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 63-86

سیدعلی سادات اخوی؛ فرناز فکوری