کلیدواژه‌ها = نظریه کنترل مؤثر
1. حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی

دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 265-290

هاجر سیاه‌رستمی