کلیدواژه‌ها = حقوق بین‌الملل بشر
1. مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر در نظام حقوقی ایران بر اساس موازین حقوق بین‌الملل بشر؛ حذف یا ابقاء

دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 143-170

محمد علی صلح چی؛ شهریار نصیری


2. کنوانسیون حمایت در برابر ناپدیدسازی اجباری و ضرورت پیوستن ایران به آن

دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 167-197

عبدالله عابدینی